top of page
White Structure

Індивідуальна форма навчання

Індивідуальна форма навчання в системі загальної середньої освіти є однією з форм організації освітнього процесу й запроваджується для забезпечення права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти з урахуванням індивідуальних здібностей та обдарувань, стану здоров'я, демографічної ситуації, організації їх навчання.

White Structure

Які є різновиди індивідуальної форми навчання?

  1. Педагогічний патронаж - це спосіб організації освітнього процесу педагогічними працівниками, що передбачає забезпечення ними засвоєння освітньої програми здобувачем освіти, який за психофізичним станом або з інших причин, визначених законодавством, зокрема з метою забезпечення доступності здобуття освіти, потребує такої форми.

  2. Сімейна (домашня) форма - це спосіб організації освітнього процесу дітей самостійно їхніми батьками для здобуття формальної базової середньої освіти. Відповідальність за здобуття освіти дітьми на рівні не нижче встановлених стандартів несуть батьки. 

  3. Екстернатна форма (екстернат) - це спосіб організації навчання здобувачів освіти, за яким освітня програма повністю засвоюється здобувачем самостійно, а оцінювання результатів навчання та присудження освітньої кваліфікації здійснюються відповідно до законодавства.

Коли можна перейти н а  індивідуальну форму навчання?

Переведення здобувачів освіти на індивідуальну форму здобуття освіти може відбуватися

протягом навчального року, але не пізніше ніж за 3 місяці до проведення річного оцінювання результатів навчання здобувачів чи державної підсумкової атестації.

Для осіб, які здобували чи здобувають освіту за кордоном, а також для осіб, які проживали чи

проживають на тимчасово окупованій території України або в населених пунктах, території здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях на період здійснення зазначених заходів або на території населених пунктів на лінії зіткнення, території, на якій встановлено режим надзвичайної ситуації або режим надзвичайного стану, зарахування (переведення) на екстернат здійснюється протягом усього календарного року.

Екстернатна форма навчання (екстернат)

Відповідно до законодавства, екстернат може організовуватися для осіб, які:

        1) із поважних причин (стан здоров’я, збройний конфлікт, проживання (перебування) за кордоном (для громадян України), на неконтрольованій території або на території населених пунктів на лінії зіткнення, території, на якій встановлено режим надзвичайної ситуації або режим надзвичайного стану тощо) не можуть відвідувати навчальні заняття в закладі освіти або не можуть пройти річне оцінювання;

         2) не завершили здобуття певного рівня повної загальної середньої освіти в закладі освіти та/або не мають результатів річного оцінювання з окремих навчальних предметів та/або атестації;

        3) є громадянами України, які здобували або здобувають повну загальну середню освіту за кордоном (в закладах освіти інших країн);

        4) є іноземцями, особами без громадянства, які постійно проживають чи тимчасово перебувають в Україні, у тому числі біженцями, особами, яким надано тимчасовий чи додатковий захист в Україні, та особами, які звернулися із заявою про визнання біженцем або про надання додаткового чи тимчасового захисту, особами, які утримуються в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства;

       5) прискорено опанували або бажають прискорено опанувати зміст навчальних предметів одного або декількох класів (рівнів повної загальної середньої освіти);

       6) самостійно опанували або бажають самостійно опанувати зміст окремих навчальних предметів за певний клас;

       7) засуджені до довічного позбавлення волі;

       8) є іноземцями і постійно проживають за кордоном, але бажають здобути освіту в приватних закладах освіти України.

          Учні, які навчаються за екстернатною формою, з метою самостійного засвоєння освітньої програми протягом навчального року працюють за індивідуальним навчальним планом, який складається одразу після переведення учня на екстернатну форму навчання.

         Результати засвоєння навчальної програми перевіряються шляхом написання підсумкових контрольних робіт з предметів у кінці навчального року.

         

Сімейна (домашня) форма навчання

     Сімейна (домашня) форма може бути організована для учнів, батьки, інші законні представники яких виявили бажання організовувати освітній процес самостійно з урахуванням здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і досвіду своїх дітей, для забезпечення їх індивідуального темпу засвоєння освітньої програми. 

    Для запобігання порушень прав дітей та забезпечення виконання обов’язків батьків, інших законних представників заклад освіти інформує відповідну службу у справах дітей про зарахування (переведення) здобувачів освіти на сімейну (домашню) форму.

       Результати засвоєння навчальної програми перевіряються шляхом написання контрольних робіт з предметів у кінці кожної чверті.

Педагогічний патронаж

Педагогічний патронаж може бути організовано для:

     1) осіб, які здобувають початкову, базову середню освіту і проживають у селах і селищах (у разі якщо кількість здобувачів освіти не дозволяє утворити клас);

     2) осіб, які перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я або яким надається реабілітаційна допомога у стаціонарних умовах (якщо такі особи не можуть відвідувати навчальні заняття у класах, створених безпосередньо за місцем лікування або надання реабілітаційної допомоги);

     3) осіб, які за станом здоров’я не можуть здобувати повну загальну середню освіту за денною формою (відповідно до висновку лікарсько-консультаційної комісії закладу охорони здоров’я або медичного висновку про стан здоров’я дитини за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України);

     4) осіб, взятих під варту або засуджених до позбавлення волі на певний строк, для яких організовується здобуття освіти відповідно до законодавства (у разі якщо кількість здобувачів освіти не дозволяє утворити клас);

     5) дітей-біженців, дітей, чиї батьки, інші законні представники звернулися із заявами про визнання біженцями або особами, які потребують захисту, дітей іноземців та осіб без громадянства, які утримуються в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства.

Педагогічний патронаж передбачає:

  • надання освітніх послуг відповідно до потреб дитини та у формі, яка найбільш відповідає стану дитини та її індивідуальним можливостям;

  • можливість здобувача освіти періодично долучатися до учнівського колективу з метою соціалізації (у межах загальношкільних освітніх заходів);

  • взаємодію педагогічних працівників із закладами охорони здоров’я, закладами соціального захисту дітей, інклюзивно-ресурсними центрами;

  • контроль керівника закладу освіти за виконанням освітньої програми, яку опановує здобувач освіти.

      Здобувачі освіти проходять формувальне, поточне, підсумкове (тематичне, семестрове та річне, що здійснюється за результатами семестрового) оцінювання, а також атестацію відповідно до законодавства.

   Формувальне оцінювання відбувається шляхом спостереження педагогічним працівником за здобувачем освіти у різних видах навчальної діяльності або за допомогою інших засобів формувального оцінювання.

Що потрібно для переведення?

      Переведення учня на екстернатну чи сімейну форму навчання відбувається на підставі письмового звернення одного з батьків. Заяву про переведення можна подати особисто, або надіславши скановану копію на офіційну електронну пошту закладу.

    Для переведення учня на педагогічний патронаж, окрім заяви, необхідний висновок лікарсько-консультаційної комісії закладу охорони здоров’я або медичного висновку про стан здоров’я дитини за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України.

   Шаблон заяви про переведення дитини на індивідуальну форму навчання ви можете скачати, натиснувши на активні посилання

bottom of page